07 In 2022 hoger gebruikelijk loon

In 2022 hoger gebruikelijk loon

De afgelopen twee coronajaren mocht u onder voorwaarden het gebruikelijk loon via een speciale formule baseren op uw omzetverlies. Deze regeling geldt niet meer in 2022. Het gebruikelijk loon dat u als dga geacht wordt te genieten uit uw bv, wordt nu weer ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
  • € 48.000.

De ondergrens is in beginsel dus € 48.000. Dat is een verhoging van € 1.000 ten opzichte van 2021. Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. U moet dit dan wel goed kunnen onderbouwen. 

Beperk stand van uw rekening-courant 

De Belastingdienst heeft een warme belangstelling voor de zakelijkheid van de rekening-courant bij de eigen bv. Uw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van uw bv voor de vennootschapsbelasting worden daarbij beoordeeld in onderlinge samenhang. De rekening-courantverhouding met uw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw bv ooit aflost. Er heeft dan een definitieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de bv naar u, waarvan u en uw bv zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling, waarover u box-2-belasting (26,9%) verschuldigd bent. Laat de rekening-courant dus niet te hoog oplopen.

Begin met aflossen

Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2023 bovendien belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Zijn uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast eind 2023 (het eerste moment waarop de Belastingdienst de stand van de rekening-courant en overige schulden aan uw bv controleert) zo veel als mogelijk hebt teruggebracht tot maximaal € 500.000.