4 Besluit eigenwoningregeling wordt wetgeving en aangepast

Besluit eigenwoningregeling wordt wetgeving en aangepast

De toepassing van de eigenwoning-regeling bij partners is nu nog vastgelegd in een beleidsbesluit dat voortvloeit uit de per 1 januari 2013 ingevoerde verplichte jaarlijkse aflossingseis voor eigenwoning-schulden. Dit besluit wordt omgezet in wetgeving en aangepast.
De eigenwoningregeling is een complexe regelgeving. De voorgestelde aanpassingen zijn al even complex en lenen zich daarom niet goed voor een behandeling in deze Fiscale nieuwsbrief. Daarom volgt hierna een korte opsomming van de belangrijkste punten, zonder verder in details te treden. Herkent u een van de geschetste situaties, neem dan contact op.

  • Toerekening van vóór een huwelijk ontstane eigenwoningreserve wordt beperkt tot huwelijken in algehele gemeenschap van goederen;
  • Inzet van een eigenwoningreserve bij gezamenlijke aankoop en financiering van een woning: de tegemoetkoming die geldt als u de eigen woning ieder voor de helft koopt en ook de eigenwoningschuld u ieder voor de helft aangaat, u het ‘eigenwoning-verleden’ over u en uw partner gelijkelijk mag verdelen, geldt ook bij een andere verdeling dan 50-50-aankoop en -financiering;
  • Overgang aflossingsstand bij huwelijk: de aflossingsstand gaat niet langer over op de partner, maar blijft bij de partner bij wie deze is ontstaan;
  • Bestaande eigenwoningschuld (EWS) bij oversluiten naar nieuwe gezamenlijke EWS: introductie keuzerecht die het mogelijk maakt dat een bestaande EWS door beide partners gezamenlijk kan worden ingezet naar rato van hun aandeel in de gezamenlijke nieuwe schuld;
  • Overlijden en de eigenwoning-regeling: bij overlijden gaat de bestaande eigenwoningreserve niet over op de langstlevende partner of andere belastingplichtige. Dit geldt ook voor een eventueel aanwezige aflossingstand.
  • Daarnaast introductie van een keuzerecht voor de langstlevende partner om van het overgangsrecht van een bestaande EWS van de overleden partner gebruik te maken bij het oversluiten van een bestaande EWS naar een nieuwe lening.